Tag Archive | Marketing Objectives

เทคนิคกำหนดเป้าหมายทางการตลาด (Marketing Objectives)

เทคนิคกำหนดเป้าหมายทางการตลาด (Marketing Objectives) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวางแผนทางการตลาด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรกำหนดแนวทางและเป้าหมายที่ต้องการให้ทางการตลาดปฏิบัติตาม ดังนั้น ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยปกติแบ่งเป้าหมายทางการตลาดออกเป็นหลายประเภท รวมถึงการกำหนดลักษณะและตัวชี้วัดของเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนทางการตลาดขององค์กร ดังนี้:

  1. เป้าหมายทางการเงิน: เป้าหมายเกี่ยวกับผลกำไร, รายได้, กำไรสุทธิ, อัตรากำไรที่ต้องการให้มีค่าเป้าหมาย โดยมักจะเน้นให้มีการเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิจากกิจกรรมทางการตลาด.
  2. เป้าหมายทางการลูกค้า: ประเภทนี้เน้นไปที่ลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงเป้าหมายที่เกี่ยวกับจำนวนลูกค้า, อัตราการสร้างลูกค้าใหม่, การรักษาลูกค้าที่มีอยู่, หรือการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า.
  3. เป้าหมายทางการตลาด: นี่คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสาร ซึ่งอาจเน้นไปที่การโฆษณา, การโฆษณาออนไลน์, การสื่อสารแบบสื่อเขียน, หรือการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ.
  4. เป้าหมายทางผลิตภัณฑ์หรือบริการ: การกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่, การปรับปรุงคุณภาพ, การลดราคา, หรือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่.
  5. เป้าหมายทางความรู้และบทบาทของตลาด: นี่คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจลักษณะของตลาดและบทบาทขององค์กรในตลาด โดยอาจเน้นไปที่การวิเคราะห์ตลาด, การศึกษาความต้องการของลูกค้า, หรือการระบุคู่แข่งในตลาด.
  6. เป้าหมายทางเวลา: ประเภทนี้เน้นการกำหนดเวลาที่ต้องการให้เป้าหมายถูกบรรลุถึง เช่น “เพิ่มขายสินค้าใหม่ขึ้น 20% ภายใน 12 เดือน”.
  7. เป้าหมายทางเชิงยิ่งใหญ่: เป้าหมายเชิงยิ่งใหญ่หมายถึงเป้าหมายที่มีความหมายยามที่ยิ่งใหญ่ เช่น “กลายเป็นผู้นำในตลาดภายใน 5 ปี” หรือ “มีส่วนแบ่งตลาด 40%”.

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นกระบวนการที่ต้องเป็นไปตามหลักการอย่างรอบคอบ และเป็นที่เข้าใจในองค์กรทั้งหมด เพื่อให้ทางการตลาดมีการปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาวและกลางระยะ นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงเป้าหมายเป็นระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจและตลาดเช่นกัน.