Archive | October 2023

เทคนิคกำหนดเป้าหมายทางการตลาด (Marketing Objectives)

เทคนิคกำหนดเป้าหมายทางการตลาด (Marketing Objectives) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวางแผนทางการตลาด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรกำหนดแนวทางและเป้าหมายที่ต้องการให้ทางการตลาดปฏิบัติตาม ดังนั้น ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยปกติแบ่งเป้าหมายทางการตลาดออกเป็นหลายประเภท รวมถึงการกำหนดลักษณะและตัวชี้วัดของเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนทางการตลาดขององค์กร ดังนี้:

 1. เป้าหมายทางการเงิน: เป้าหมายเกี่ยวกับผลกำไร, รายได้, กำไรสุทธิ, อัตรากำไรที่ต้องการให้มีค่าเป้าหมาย โดยมักจะเน้นให้มีการเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิจากกิจกรรมทางการตลาด.
 2. เป้าหมายทางการลูกค้า: ประเภทนี้เน้นไปที่ลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงเป้าหมายที่เกี่ยวกับจำนวนลูกค้า, อัตราการสร้างลูกค้าใหม่, การรักษาลูกค้าที่มีอยู่, หรือการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า.
 3. เป้าหมายทางการตลาด: นี่คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสาร ซึ่งอาจเน้นไปที่การโฆษณา, การโฆษณาออนไลน์, การสื่อสารแบบสื่อเขียน, หรือการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ.
 4. เป้าหมายทางผลิตภัณฑ์หรือบริการ: การกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่, การปรับปรุงคุณภาพ, การลดราคา, หรือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่.
 5. เป้าหมายทางความรู้และบทบาทของตลาด: นี่คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจลักษณะของตลาดและบทบาทขององค์กรในตลาด โดยอาจเน้นไปที่การวิเคราะห์ตลาด, การศึกษาความต้องการของลูกค้า, หรือการระบุคู่แข่งในตลาด.
 6. เป้าหมายทางเวลา: ประเภทนี้เน้นการกำหนดเวลาที่ต้องการให้เป้าหมายถูกบรรลุถึง เช่น “เพิ่มขายสินค้าใหม่ขึ้น 20% ภายใน 12 เดือน”.
 7. เป้าหมายทางเชิงยิ่งใหญ่: เป้าหมายเชิงยิ่งใหญ่หมายถึงเป้าหมายที่มีความหมายยามที่ยิ่งใหญ่ เช่น “กลายเป็นผู้นำในตลาดภายใน 5 ปี” หรือ “มีส่วนแบ่งตลาด 40%”.

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นกระบวนการที่ต้องเป็นไปตามหลักการอย่างรอบคอบ และเป็นที่เข้าใจในองค์กรทั้งหมด เพื่อให้ทางการตลาดมีการปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาวและกลางระยะ นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงเป้าหมายเป็นระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจและตลาดเช่นกัน.

แนะนำการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรกำหนดแนวทางและจุดมุ่งหมายในกิจกรรมทางการตลาดของตนเอง เป้าหมายทางการตลาดมักจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายรายได้และกำไรของธุรกิจ และมุ่งหน้าที่พัฒนาแผนการตลาดและกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทกำหนดเส้นทางการเติบโตของตนเอง นี่คือขั้นตอนสำคัญในการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด:

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์: การเริ่มต้นโดยการทำการวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาดที่บริษัทกำลังเป็นส่วนหนึ่ง นี่คือขั้นตอนที่ต้องการการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ตลาดโดยรอบ และคู่แข่ง เพื่อเข้าใจเฉพาะกิจและโอกาสของตลาด การวิเคราะห์ SWOT (ความแข็งแกร่ง, ความอ่อนแอ, โอกาส, และอุปสรรค) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูลนี้
 2. กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว: บริษัทควรกำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่มีความเป็นระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายระยะสั้นอาจเกี่ยวกับการเพิ่มยอดขายในปีนี้ ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวอาจเกี่ยวกับการครอบครองตลาดในระยะ 5 ปี การกำหนดเป้าหมายนี้ควรจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 3. กำหนดเป้าหมายระบบเศรษฐกิจ: เป้าหมายทางการตลาดควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจขององค์กร ซึ่งสามารถเรียกว่า “ส่วนใหญ่” ซึ่งแสดงถึงรายได้และกำไรที่ต้องการบริษัทให้ได้ในวันสุดท้ายของระยะเวลา
 4. กำหนดเป้าหมายทางการตลาดเฉพาะ: การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดควรเป็นเฉพาะที่มีความชัดเจน โดยระบุผลผลิตที่ต้องการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และตลาดที่ต้องการเข้าถึง
 5. วัดและติดตามความสำเร็จ: ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาด ตัวชี้วัดนี้อาจเป็นยอดขาย, ความพึงพอใจของลูกค้า, หรือความรู้สึกแบรนด์ของลูกค้า และต้องติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างแผนการตลาดที่เป็นประสบความสำเร็จ โดยช่วยให้บริษัทมีทิศทางและยึดมั่นในการปฏิบัติงานในอนาคต มันเป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับสภาพการตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ