การกำหนดตลาดเป้าหมาย

การกำหนดตลาดเป้าหมาย

การกำหนดตลาดเป้าหมายเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการการตลาด เนื่องจากมันช่วยให้ธุรกิจสามารถโฟกัสและปรับแผนการตลาดของตนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากที่สุด ดังนั้น, การกำหนดตลาดเป้าหมายทำให้ธุรกิจสามารถทำให้การตลาดของตนมีผลสำเร็จมากขึ้น. นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดตลาดเป้าหมาย:

 1. วิเคราะห์ตลาดทั่วไป (Market Analysis): ทำการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดทั่วไปเพื่อเข้าใจแนวโน้ม, ขนาดของตลาด, และความต้องการของลูกค้า. การวิเคราะห์นี้ช่วยให้คุณได้ภาพรวมของตลาดทั่วไปและต้นทุนการดำเนินการ.
 2. ระบุกลุ่มเป้าหมาย (Identify Target Audience): ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโฟกัส เข้าใจความต้องการ, ความสนใจ, และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย. นี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เข้มแข็งและเป็นไปตามที่ตลาดต้องการ.
 3. วิเคราะห์การแข่งขัน (Competitive Analysis): ทำการวิเคราะห์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นคู่แข่งขัน เพื่อเข้าใจความแข็งแกร่ง, จุดเด่น, และจุดอ่อนของคู่แข่ง.
 4. กำหนดวัตถุประสงค์ (Set Objectives): กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและทำได้มีการวัดผล. วัตถุประสงค์ที่เหมาะสมทำให้คุณสามารถปรับแผนการตลาดของคุณตามผลการวัดได้.
 5. เลือกกลยุทธ์การตลาด (Choose Marketing Strategies): เลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ. นี้อาจรวมถึงการใช้สื่อสารออนไลน์, การโฆษณา, การตลาดผ่านสังคมออนไลน์, หรือกลยุทธ์การตลาดทางออฟไลน์.
 6. วางแผนการกระทำ (Action Plan): กำหนดแผนการกระทำที่เป็นไปได้และเป็นระยะเวลา เพื่อให้วัตถุประสงค์ของคุณถูกทำให้สำเร็จ.
 7. วัดและประเมินผล (Measure and Evaluate): วัดและประเมินผลการตลาดของคุณตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด. นี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแผนการตลาดของคุณต่อไปตามผลการวัดได้.

การกำหนดตลาดเป้าหมายเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถเข้าใจลึกลงไปในตลาดและทำให้กลยุทธ์การตลาดของคุณเป็นไปตามที่ตลาดต้องการ

เทคนิคกำหนดเป้าหมายทางการตลาด (Marketing Objectives)

เทคนิคกำหนดเป้าหมายทางการตลาด (Marketing Objectives) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวางแผนทางการตลาด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรกำหนดแนวทางและเป้าหมายที่ต้องการให้ทางการตลาดปฏิบัติตาม ดังนั้น ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยปกติแบ่งเป้าหมายทางการตลาดออกเป็นหลายประเภท รวมถึงการกำหนดลักษณะและตัวชี้วัดของเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนทางการตลาดขององค์กร ดังนี้:

 1. เป้าหมายทางการเงิน: เป้าหมายเกี่ยวกับผลกำไร, รายได้, กำไรสุทธิ, อัตรากำไรที่ต้องการให้มีค่าเป้าหมาย โดยมักจะเน้นให้มีการเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิจากกิจกรรมทางการตลาด.
 2. เป้าหมายทางการลูกค้า: ประเภทนี้เน้นไปที่ลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงเป้าหมายที่เกี่ยวกับจำนวนลูกค้า, อัตราการสร้างลูกค้าใหม่, การรักษาลูกค้าที่มีอยู่, หรือการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า.
 3. เป้าหมายทางการตลาด: นี่คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสาร ซึ่งอาจเน้นไปที่การโฆษณา, การโฆษณาออนไลน์, การสื่อสารแบบสื่อเขียน, หรือการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ.
 4. เป้าหมายทางผลิตภัณฑ์หรือบริการ: การกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่, การปรับปรุงคุณภาพ, การลดราคา, หรือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่.
 5. เป้าหมายทางความรู้และบทบาทของตลาด: นี่คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจลักษณะของตลาดและบทบาทขององค์กรในตลาด โดยอาจเน้นไปที่การวิเคราะห์ตลาด, การศึกษาความต้องการของลูกค้า, หรือการระบุคู่แข่งในตลาด.
 6. เป้าหมายทางเวลา: ประเภทนี้เน้นการกำหนดเวลาที่ต้องการให้เป้าหมายถูกบรรลุถึง เช่น “เพิ่มขายสินค้าใหม่ขึ้น 20% ภายใน 12 เดือน”.
 7. เป้าหมายทางเชิงยิ่งใหญ่: เป้าหมายเชิงยิ่งใหญ่หมายถึงเป้าหมายที่มีความหมายยามที่ยิ่งใหญ่ เช่น “กลายเป็นผู้นำในตลาดภายใน 5 ปี” หรือ “มีส่วนแบ่งตลาด 40%”.

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นกระบวนการที่ต้องเป็นไปตามหลักการอย่างรอบคอบ และเป็นที่เข้าใจในองค์กรทั้งหมด เพื่อให้ทางการตลาดมีการปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาวและกลางระยะ นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงเป้าหมายเป็นระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจและตลาดเช่นกัน.

แนะนำการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรกำหนดแนวทางและจุดมุ่งหมายในกิจกรรมทางการตลาดของตนเอง เป้าหมายทางการตลาดมักจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายรายได้และกำไรของธุรกิจ และมุ่งหน้าที่พัฒนาแผนการตลาดและกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทกำหนดเส้นทางการเติบโตของตนเอง นี่คือขั้นตอนสำคัญในการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด:

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์: การเริ่มต้นโดยการทำการวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาดที่บริษัทกำลังเป็นส่วนหนึ่ง นี่คือขั้นตอนที่ต้องการการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ตลาดโดยรอบ และคู่แข่ง เพื่อเข้าใจเฉพาะกิจและโอกาสของตลาด การวิเคราะห์ SWOT (ความแข็งแกร่ง, ความอ่อนแอ, โอกาส, และอุปสรรค) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูลนี้
 2. กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว: บริษัทควรกำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่มีความเป็นระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายระยะสั้นอาจเกี่ยวกับการเพิ่มยอดขายในปีนี้ ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวอาจเกี่ยวกับการครอบครองตลาดในระยะ 5 ปี การกำหนดเป้าหมายนี้ควรจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 3. กำหนดเป้าหมายระบบเศรษฐกิจ: เป้าหมายทางการตลาดควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจขององค์กร ซึ่งสามารถเรียกว่า “ส่วนใหญ่” ซึ่งแสดงถึงรายได้และกำไรที่ต้องการบริษัทให้ได้ในวันสุดท้ายของระยะเวลา
 4. กำหนดเป้าหมายทางการตลาดเฉพาะ: การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดควรเป็นเฉพาะที่มีความชัดเจน โดยระบุผลผลิตที่ต้องการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และตลาดที่ต้องการเข้าถึง
 5. วัดและติดตามความสำเร็จ: ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาด ตัวชี้วัดนี้อาจเป็นยอดขาย, ความพึงพอใจของลูกค้า, หรือความรู้สึกแบรนด์ของลูกค้า และต้องติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างแผนการตลาดที่เป็นประสบความสำเร็จ โดยช่วยให้บริษัทมีทิศทางและยึดมั่นในการปฏิบัติงานในอนาคต มันเป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับสภาพการตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

บุหรี่ไฟฟ้าแบบใหม่ที่ตอบโจทย์คนยุคปัจจุบันต้อง บุหรี่ไฟฟ้า POD

หลายคนอาจกำลังสงสัยว่า พอตไฟฟ้า คืออะไร ปัจจุบัน ทำไม บุหรี่ไฟฟ้า POD ถึงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีสาเหตุเนื่องจาก บุหรี่ไฟฟ้า POD ราคาถูก ดีไซน์สวยงาม ใช้งานง่าย พกพาสะดวก นอกจากนี้ข้อดีอื่นๆ ของพอตคืออะไร

บุหรี่ไฟฟ้า POD เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง ที่ใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำ กลไกการทำงานคือ เมื่อเปิดเครื่องจะมีการทำงานของแบตเตอรี่ และเกิดความร้อนที่ทำให้น้ำยาที่บรรจุอยู่ภายในระเหยขึ้นมาเป็นไอ เมื่อสูบเข้าไปในปอด ร่างกายจะได้รับนิโคตินก่อนที่จะถูกพ่นออกมา โดยจะไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้อย่างบุหรี่มวน

พอตกับบุหรี่ต่างกันยังไง บุหรี่ไฟฟ้า POD เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับคนที่สนใจอยากเลิกบุหรี่มวน ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ ด้วยอันตรายที่น้อยกว่า เพราะบุหรี่ไฟฟ้า POD ใช้กลไกไฟฟ้าในการทำงาน ซึ่งปราศจากการเผาไหม้ ทำให้ไม่มีสารพิษต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้แบบบุหรี่มวน อีกทั้งยังมีความโดดเด่นในเรื่องดีไซน์และขนาดที่สะดวกต่อการพกพา ใช้งานง่าย มีกลิ่นและรสชาติให้เลือกหลากหลาย มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นติดรถ หรือกลิ่นติดเสื้อผ้าให้เป็นปัญหากวนใจ ดังนั้น บุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่แบบใหม่ที่ตอบโจทย์กับคนยุคปัจจุบัน

วิธีการเลือกซื้อพอตไฟฟ้าให้ถูกปากและถูกใจ

สำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า เรามาดูกันว่าการเลือกซื้อพอตไฟฟ้าให้ถูกปากและถูกใจ ควรเลือกซื้อจากอะไรบ้าง

– การใช้งาน
เลือกใช้งานตามประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นพอตไฟฟ้าระบบปิด พอตไฟฟ้าระบบเปิด หรือพอตไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ซึ่งในแต่ละแบบจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป แล้วแต่ว่าเราจะต้องการแบบไหน เช่น อยากทดลองสำหรับมือใหม่ก็เลือกพอตไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ที่ใช้งานง่ายและราคาถูก เป็นต้น

– ดีไซน์ ขนาด และน้ำหนักของตัวพอต
เนื่องจากเราต้องพกบุหรี่ไฟฟ้าไปไหนมาไหน เพื่อความสะดวกในการสูบ ดังนั้นเรื่องของดีไซน์ ขนาด และน้ำหนักของตัวพอตจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ อาจต้องดูความจุของแบตเตอรี่ประกอบด้วย เพราะหากเครื่องเล็กก็จะมีความจุแบตเตอรี่น้อย อาจไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสูบจัดๆ จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

– ประเภทของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีอยู่ 2 ประเภท คือแบบ น้ำยาฟรีเบส Freebase และน้ำยาซอลนิค Salt Nic ซึ่งทั้งสองแบบจะมีข้อดีข้อเสีย และระดับนิโคตินที่ต่างกัน โดยน้ำยาฟรีเบสจะมีปริมาณนิโคตินน้อย แต่ได้ควันเยอะ หาซื้อง่ายและราคาถูก ส่วนน้ำยาซอลนิคจะมีนิโคตินสูง แต่ยังให้ความนุ่มนวล ไม่แสบคอ สามารถเลือกได้ตามความชอบของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ จะมีพอตไฟฟ้าบางรุ่นที่สามารถใช้ได้กับน้ำยาทั้งสองประเภทด้วย

บริษัทรับสร้างบ้านดีกว่าผู้รับเหมารายย่อย

ก่อนที่จะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนั้น เจ้าของบ้านเกือบทุกรายจะติดต่อผู้รับเหมารายย่อยหรือบริษัทรับสร้างบ้านมากกว่าหนึ่งที่ เพื่อศึกษาประวัติการทำงาน ผลงาน ความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญคือต้องการเปรียบเทียบราคา มีเจ้าของบ้านหลายๆรายที่ตกลงสร้างบ้านกับผู้รับเหมารายย่อย เพียงเพราะราคาถูกกว่าสร้างกับบริษัทรับสร้างบ้าน เชื่อว่าผู้รับเหมารายย่อย อาจจะสามารถสร้างบ้านได้ในราคาที่ต่ำกว่าบริษัทรับสร้างบ้านได้จริง แต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่ เมื่อท่านตกลงสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน นั้น ราคาบ้านจะคงที่ ณ.วันเซ็นสัญญา ตกลงกันไว้เท่าไรก็ราคาเท่านั้นจนกว่าบ้านจะเสร็จ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาบ้าง แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก

สมมุติว่าบ้านหลังหนึ่งราคา 5 ล้าน 3 แสนบาท ใช้เวลาสร้าง 10 เดือน ราคาที่ตกลงกัน ณ.วันเซ็นสัญญานี้จะคงที่จนกว่าบ้านจะเสร็จ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่า ในระยะเวลา 10 เดือนที่มีการก่อสร้างนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไร เช่น น้ำมันขึ้นราคาไปกี่ครั้ง ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งจะขึ้นไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่ บริษัทรับสร้างบ้าน ยังคงสร้างบ้านให้ท่านในราคาเท่าเดิม เจ้าของบ้านจึงไม่ต้องวิตกว่าราคาบ้านจะบานปลายตามสภาพความผันผวนทางเศรษฐกิจจนควบคุมไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม เจ้าของบ้านที่คิดจะประหยัดค่าใช้จ่าย โดยจ้างค่าแรงกับผู้รับเหมาแล้วจัดซื้อวัสดุเองอาจจะไม่สามารถควบคุมราคาค่าก่อสร้างได้ เพราะการสั่งซื้อวัสดุจะสั่งซื้อตามงวดงานไม่ได้สั่งไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น หากราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องซื้อในราคาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากที่คำนวณไว้ในตอนต้นได้ นอกจากราคาที่ลงตัวคงที่แล้ว บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพยังมีการรับประกันงานก่อสร้างตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

เมื่อตกลงใจว่าจะจ้างให้ใครสร้างบ้าน เจ้าของบ้านก็คาดหวังว่าการก่อสร้างจะต้องเสร็จตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ เพราะเมื่อจ่ายเงินไปแล้วก็อยากจะได้เห็นบ้านสร้างเสร็จตามกำหนด ซึ่งช่างที่รับสร้างบ้านโดยทั่วไป ก็จะสามารถคำนวณระยะเวลาในการก่อสร้างได้ทั้งนั้น และการก่อสร้างจริงก็อาจจะผิดไปจากเวลาที่กำหนดไว้บ้างเล็กน้อย ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติของการก่อสร้าง

ปัจจุบันนี้ต้องมีความระมัดระวังในการเลือกใช้บริการกับทางบริษัทรับสร้างบ้าน

เมื่อความต้องการของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ตามจำนวนของประชากร จึงทำให้ผู้ประกอบการอาชีพทางธุรกิจรับสร้างบ้านก็มีมากขึ้นด้วย และสำหรับในมุมมองของผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากมายในการตัดสินใจที่จะจ้าง บริษัทรับสร้างบ้านในการสร้างบ้านของตนเองได้ ฉะนั้นเมื่อคุณจะสร้างคุณจะต้องมีความระมัดระวังในการเลือกใช้บริการกับ ทางบริษัทรับสร้างบ้านด้วยเช่นกันในปัจจุบันการจัดตั้งบริษัทรับสร้างบ้าน ยังไม่มีกฎหมายควบคุมอะไรมากนัก จึงทำให้ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของบริษัทหรือธุรกิจรับสร้างบ้านได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นจะต้องไมประมาทในการเลือก บริษัทรับสร้างบ้าน บ้านเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในชีวิต บ้านเป็นที่พัก เป็นที่ให้ความสุข ความอบอุ่น เป็นสถานที่สำหรับทุกคนในครอบครัว เราจึงตั้งใจสร้างบ้านอย่างพิถีพิถัน เข้าใจ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เสมือนกับบ้านของเราเอง เพื่อให้บ้านทุกหลังเป็นบ้านที่สร้างความสุขให้กับผู้ที่อาศัย เรารับสร้างบ้าน รับเขียนแบบบ้าน ขายแบบบ้าน เราสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานช่างที่มีความเชี่ยวชาญ ทีมวิศวกร และสถาปนิกระดับมืออาชีพ ที่คอยให้คำปรึกษา และให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลงานของเราออกมามีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงเรายังให้การรับประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าบริษัทรับสร้างบ้านมีนโยบายที่เน้นลูกค้าในเรื่องของการบริการลูกค้า

เครื่องกรองน้ำ RO ต่างกับระบบแบบอื่นๆ อย่างไร

ทุกวันนี้เครื่องกรองน้ำ กลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ภายในบ้านที่แทบทุกบ้านจะต้องมี คงเป็นเพราะการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในด้านการทำงานที่บ้านมากขึ้น หรือเป็นเพราะตระหนักถึงการลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีมากมายเช่นกัน จึงทำให้เครื่องกรองน้ำกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์ในส่วนนั้น แต่หลายๆท่านคงจะมีคำถามว่า แล้วถ้ากำลังมองหาเครื่องกรองน้ำเครื่องใหม่ ควรเลือกแบบไหนดี ไม่ว่าจะเป็น เครื่องกรองน้ำ RO, RF หรือแม้กระทั่งเครื่องกรอง UV

เครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) เครื่องกรองน้ำประเภทนี้เป็นหนึ่งในประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถกรอกแร่ธาตุและสารปนเปื้อนต่างๆ ออกได้มากที่สุด โดยจะเป็นการใช้แรงดันน้ำปล่อยให้น้ำไหลผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ที่มีความสามารถในการกรองได้ละเอียดสูงสุดถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องกรองน้ำ RO ประเภทนี้จะมีชั้นกรองอยู่ประมาณ 5-6 ขั้นตอน ซึ่งทำให้ได้น้ำที่สะอาดมากสำหรับการใช้ดื่ม หรือใช้ทำความสะอาดต่างๆ  แต่เครื่องกรองน้ำประเภทนี้ก็มีข้อเสีย ด้วยความที่มีชั้นกรองที่ละเอียดมากจึงทำให้ตัวเครื่องกรองอาจจะกรองแร่ธาตุที่มีประโยชน์บางชนิดออกไปด้วย ประกอบกัน เครื่องกรองน้ำ RO จะมีขั้นตอนการรักษาที่ซับซ้อนกว่าเครื่องประเภทอื่นๆ สำหรับท่านที่มีแหล่งน้ำเป็นน้ำบาดาล เครื่องกรองน้ำประเภทนี้เหมาะกับคุณเช่นกันจากคุณสมบัติที่สามารถกรองน้ำได้สะอาดที่สุด หากคุณกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำที่ สามารถกรองน้ำบาดาล และต้องการความสะอาดของน้ำสำหรับใช้ดื่มเป็นหลัก เครื่องกรองน้ำ RO เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ

เครื่องกรองน้ำระบบ UV (Ultra Violet) เครื่องกรองน้ำประเภทนี้จะใช้แสงยูวีที่มีในตัวเครื่องสำหรับการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ หลักการทำงานคือ น้ำจะผ่านเข้าตัวเครื่องที่มีหลอด UV พร้อมฉายแสงอัลตร้าไวโอเล็ตลงในน้ำสำหรับฆ่าเชื้อโรคต่างๆ โดยปกติเครื่องกรองน้ำประเภทนี้จะยังคงเหลือแร่ธาตุที่จำเป็นไว้ ทำให้เครื่องกรองน้ำประเภทนี้ นิยมใช้กับน้ำประปามากที่สุด จุดเด่นหลักๆของเครื่องกรองน้ำคือ การเปลี่ยนไส้กรองและการบำรุงรักษาจะง่ายกว่าเครื่องรุ่นอื่น หากคุณกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้กรองน้ำประปาเพื่อเป็นน้ำดื่ม และน้ำใช้เป็นหลัก เครื่องกรองน้ำระบบ UV ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสม ทั้งด้วยราคาของตัวเครื่อง และราคาสำหรับไส้กรอก, หลอด UV

เครื่องกรองน้ำระบบ UF (Ultra Filtration) สำหรับเครื่องกรองประเภทนี้ เป็นเครื่องกรองน้ำที่เรานิยมใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับการกรองน้ำประปาเป็นหลัก ด้วยตัวเครื่องรุ่นนี้มีระบบกรองอยู่ 3-5 ขั้นตอน หลักการทำงานของเครื่องนี้คือน้ำจะไหลผ่านไส้กรองที่บรรจุไปด้วยเส้นใยสังเคราะห์ขนาดเล็ก โดยความละเอียดในการกรองจะอยู่ที่ประมาณ 0.01 ไมครอน ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สามารถดักจับสิ่งแปลกปลอม ตะกอน รวมถึงสิ่งสกปรกที่มาจากน้ำประปาได้ ข้อดีของเครื่องกรองรุ่นนี้คือ มีราคาที่ค่อนถูกกว่าประเภทอื่นๆ และยังเปลี่ยนไส้กรองตัวด้วยเองค่อนข้างง่าย หากคุณกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้กรองน้ำประปาเป็นหลัก และต้องการการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยาก เครื่องประเภทนี้ถือเป็นประเภทที่แนะนำและเหมาะกับคุณ

เครื่องกรองน้ำด่าง (Magnetic Alkaline) สำหรับเครื่องกรองประเภทนี้เป็นหนึ่งในเครื่องกรองที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพมากๆ เนื่องจากตัวเครื่องกรองสามารถกรองน้ำด่างที่มีค่า pH ระหว่าง 8.0-9.5 ซึ่งน้ำด่างที่ได้มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูและชะล้างของเสีย รวมถึงปรับสมดุลให้ร่างกาย จากกรดที่เกิดขึ้นจากอาหารที่เราบริโภคต่อวัน ซึ่งจากคุณสมบัติของน้ำด่างนี้แล้ว มีส่วนช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ เช่นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่ายกายอีกด้วย เครื่องกรองน้ำประเภทนี้เหมาะกับท่านที่กำลังมองหาน้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ อาจจะมีราคาที่สูงกว่าเครื่องกรองน้ำประเภทอื่น แต่หากเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้ด้านสุขภาพ ถือว่าคุ้มกับการลงทุนใช้งาน

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก เรื้อรัง แต่หายได้

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง พบได้ในเด็กเล็กมากกว่าผู้ใหญ่ วันนี้ มีเกร็ดความรู้ พร้อมคำแนะนำเมื่อลูกน้อยเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ เพราะหากไม่รีบรักษาอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจเรื้อรังและไม่หายขาด แต่หากดูแลอาการอย่างใกล้ชิดลูกน้อยก็จะดีขึ้นค่ะ พร้อมแล้วเราไปดูวิธีรักษาและป้องกันให้ลูกน้อยห่างไกลโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากนิตยสาร รักลูก กันเลยค่ะ

หากสังเกตเห็นว่าลูกมีผื่นที่ผิวหนัง มีอาการคันเป็น ๆ หาย ๆ หรือผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณที่เป็นผื่น ควรรีบพาไปพบแพทย์ เพราะลูกอาจเสี่ยงเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเรื้อรัง รวมทั้งติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสบริเวณผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้

สาเหตุผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง หรือ atopic dermatitis เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม มักพบในเด็กเล็กมากกว่าผู้ใหญ่ร้อยละ 50 โดยมักมีอาการในขวบปีแรกร้อยละ 85 และอีกร้อยละ 20 มีอาการเรื้อรังต่อจนถึงเป็นผู้ใหญ่

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง โดยลักษณะของผื่นและการกระจายของผื่นจำเพาะตามวัย เช่น ในเด็กเล็กแรกเกิด – 2 ปี จะพบบริเวณใบหน้า ซอกคอ ด้านนอกของแขนและขา ส่วนเด็กโตพบผื่นบริเวณแขนขา เนื่องจากเป็นโรคที่เรื้อรัง และอาการแสดงคล้ายกับผื่นในโรคผิวหนังอีกหลาย ๆ โรค

ตรวจวินิจฉัยตามความรุนแรงของโรค
การวินิจฉัยโรคคุณหมอจะเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาอายุ ประวัติการเริ่มมีผื่น ระยะเวลาที่เป็นผื่น การเกิดผื่นซ้ำ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. การทดสอบทางภูมิแพ้ จะเลือกตรวจในรายที่สงสัยว่ามีประวัติผื่นกำเริบหรือแย่ลง เมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ไรฝุ่น ขนจากสัตว์เลี้ยง ต้นไม้ก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ไรฝุ่น ขนจากสัตว์เลี้ยง ต้นไม้ ต้นหญ้า ละอองเกสรดอกไม้ โดยทดสอบทางผิวหนัง (skin prick test) และตรวจด้วยการเจาะเลือด

2. การทดสอบการแพ้อาหาร ส่วนใหญ่โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่มีประวัติสัมพันธ์กับการแพ้อาหารมักพบในทารก หรือช่วงขวบปีแรก โดยเฉพาะการแพ้โปรตีนนมวัว อาการอาจเกิดได้หลังกินหรือสัมผัสนมวัวทันที หรือไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งอาจมีอาการร่วม เช่น อาเจียน ถ่ายเหลว มีน้ำมูกเป็น ๆ หาย ๆ หายใจดัง มีผื่นลมพิษ ซึ่งการวินิจฉัยที่ดีที่สุดคือการทดสอบการแพ้อาหารโดยการกิน (Gold standard) สังเกตอาการผิดปกติหลังกินอาหารชนิดนั้น ๆ อาจทำร่วมกับการส่งเลือดตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

การรักษาและป้องกัน
หากได้รับการวินิจฉัยโรคแล้ว คุณหมอจะรักษา โดยมีเป้าหมายให้ลูกน้อยมีผื่นลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
1. ให้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีการวิจัยระบุว่า การให้นมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกของชีวิตลูก ช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้ โดยเฉพาะในรายที่สงสัยว่าแพ้โปรตีนนมวัว เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างสารภูมิคุ้มกันหลาย ๆ ชนิดให้ทารก

2. รักษาด้วยการดูแลความสะอาด
ควรอาบน้ำให้ลูกด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกครั้ง ปัจจุบันมีโรคติดเชื้อชนิดใหม่ ๆ และพบอัตราของเชื้อดื้อยาสูงขึ้น โรครุนแรงขึ้น รวมทั้งการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียบางตัวยังไม่มียารักษา เด็กเล็กระบบภูมิคุ้มกันยังไม่ดีพอ การล้างมือบ่อย ๆ และอาบน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจึงจำเป็น แต่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือครีมอาบน้ำที่อ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่าย ที่สำคัญไม่ควรอาบนานเกิน 10 นาที และเลี่ยงการอาบน้ำร้อนให้ลูกน้อย

ใช้สารเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวหนัง เช่น ครีม โลชั่น น้ำมัน และขี้ผึ้ง ที่ไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมี ควรใช้หลังอาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และบ่อยเท่าที่ต้องการ รวมถึงการสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ง่าย เช่น ผ้าฝ้าย การเลี่ยงจากการสัมผัสสารระคายเคืองจะช่วยทำให้อาการลูกดีขึ้นได้เร็ว

3. รักษาด้วยการใช้ยา
ใช้ยาสเตียรอยด์ จัดเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา และราคาถูก แต่การทายาสเตียรอยด์นาน ๆ อาจมีผลข้างเคียงจากยาได้ เช่น ผิวหนังบางลง แตกลาย หลอดเลือดขยาย ขนขึ้นบริเวณที่ทายา กดการทำงานของต่อมหมวกไต หากทาบริเวณเปลือกตาเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้เป็นต้อกระจกหรือเป็นต้อหินได้ ที่สำคัญยังส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการการเจริญเติบโตช้าลงด้วย

ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน จะรักษาโดยใช้ยาทาภายนอก ไม่แนะนำให้กินยาปฏิชีวนะต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

ยาแก้แพ้กลุ่มแอนติฮีสตามีน เนื่องจากอาการคัน อาจรบกวนเวลานอน ทำให้ลูกนอนหลับไม่สนิทในช่วงกลางคืน และหากเป็นลูกวัยเรียนก็ส่งผลให้ลูกเรียนหนังสือได้ไม่เต็มที่ ซึ่งการกินยากลุ่มแอนติฮีสตามีนจะช่วยบรรเทาอาการคันที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้อาจมีการรักษาด้วยการฉายแสง และให้ยากดภูมิคุ้มกันร่วมด้วย

Wet wrap ใช้รักษาในรายที่มีผื่นรุนแรงและดื้อต่อการรักษา หรือในรายที่มีการกำเริบของโรคอย่างเฉียบพลัน เน้นเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ทำโดยทาสารให้ความชุ่มชื้นและสเตียรอยด์หลังอาบน้ำ และพันด้วยผ้านุ่มที่ชุ่มด้วยน้ำเกลือในชั้นแรก และทับด้วยผ้าแห้ง จากนั้นเปลี่ยนผ้าชั้นแรกที่ชุบด้วยน้ำเกลือทุก 2-3 ชั่วโมง ในช่วงกลางวัน ซึ่งหากพบว่ามีอาการข้างเคียงต้องรีบพาไปพบแพทย์

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมีลักษณะการดำเนินโรคแบบเรื้อรัง แต่มีความรุนแรงแตกต่างกันในเด็กแต่ละคน หากดูแลผิวหนังและเลี่ยงการสัมผัสสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดผื่น ร่วมกับติดตามการรักษากับแพทย์อย่างใกล้ชิด จะช่วยให้อาการดีขึ้นเรื่อย ๆ และมีโอกาสที่โรคจะหายขาด

วิธีเลือกชุดไปงานแต่ง

วิธีเลือกชุดไปงานแต่ง

การเลือกชุดสำหรับงานแต่งงานเกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัจจัยหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณดูดีที่สุดและรู้สึกดีที่สุด นี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยคุณเลือกชุดสำหรับงานแต่งงาน:

ตรวจสอบการแต่งกาย: กำหนดระเบียบการแต่งกายที่ระบุในบัตรเชิญงานแต่งงาน อาจเป็นเนคไทสีดำ แบบเป็นทางการ กึ่งทางการ ค็อกเทล หรือลำลองก็ได้ ซึ่งจะทำให้คุณทราบระดับของความเป็นทางการและสไตล์การแต่งตัวที่เหมาะสมในการเลือก

พิจารณาสถานที่และฤดูกาล: คำนึงถึงสถานที่และช่วงเวลาของปีที่จะจัดงานแต่งงาน งานแต่งงานริมชายหาดอาจต้องการชุดที่บางเบาและพลิ้วไหว ในขณะที่งานแต่งงานในฤดูหนาวอาจต้องการชุดที่มีแขนยาวกว่าหรือเนื้อผ้าที่หนากว่า

สีและรูปแบบ: หลีกเลี่ยงการใส่สีขาว เพราะปกติแล้วสงวนไว้สำหรับเจ้าสาว พิจารณาสีหรือธีมงานแต่งงานและเลือกชุดที่เติมเต็มความสวยงามโดยรวม เลือกสีที่เข้ากับสีผิวของคุณ และเลือกรูปแบบที่มีรสนิยมและไม่ทำให้เสียสมาธิจนเกินไป

ความยาวชุด: ความยาวชุดจะขึ้นอยู่กับพิธีการของงานแต่งงานและสไตล์ส่วนตัวของคุณ สำหรับงานแต่งงานที่เป็นทางการหรือผูกเน็คไทสีดำ ชุดยาวคลุมพื้นหรือชุดค็อกเทลหรูหรามีความเหมาะสม สำหรับงานแต่งงานแบบกึ่งทางการหรือแบบสบายๆ คุณสามารถเลือกเดรสยาวระดับเข่าหรือความยาวระดับกลางได้

ความพอดีและรูปทรง: เลือกชุดที่ประจบรูปร่างของคุณและเน้นส่วนที่ดีที่สุดของคุณ ทดลองกับรูปทรงต่างๆ เช่น A-line, sheath หรือ fit-and-flare เพื่อค้นหาสไตล์ที่เหมาะกับคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดพอดีตัวและสะดวกสบายในการเคลื่อนไหวและเต้นรำตลอดพิธีแต่งงาน

รายละเอียดชุด: ใส่ใจรายละเอียดชุด เช่น ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอก สไตล์แขนเสื้อ และการตกแต่ง เลือกคอเสื้อที่เหมาะกับรูปร่างและสไตล์ส่วนตัวของคุณ ตัวเลือกแขนเสื้อมีตั้งแต่แขนกุดไปจนถึงแขนสั้น แขนยาว หรือเปิดไหล่ พิจารณาการตกแต่งเช่นลูกไม้เลื่อมหรือลูกปัดเพื่อเพิ่มความสง่างามหรือบุคลิกภาพ

เครื่องประดับและรองเท้า: เติมเต็มรูปลักษณ์ของแขกรับเชิญในงานแต่งงานของคุณด้วยเครื่องประดับและรองเท้าที่เหมาะสม เลือกเครื่องประดับที่เข้ากับชุดและชุดโดยรวมของคุณ เช่น สร้อยคออันโดดเด่น กระเป๋าคลัตช์ หรือต่างหูหรูหรา เลือกรองเท้าที่สวมใส่สบายแต่มีสไตล์ที่เข้ากับชุดและเหมาะกับสถานที่นั้นๆ เช่น รองเท้าส้นเตารีด รองเท้าส้นเตารีด หรือรองเท้าส้นเตี้ย

ปฏิบัติตามมารยาทในงานแต่งงาน: แม้ว่าการแสดงสไตล์ส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือคำขอเฉพาะจากคู่บ่าวสาว เคารพความปรารถนาของพวกเขาเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกาย ธีม หรือข้อพิจารณาทางวัฒนธรรมหรือศาสนาใดๆ

จำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องรู้สึกมั่นใจและสบายตัวในชุดที่คุณเลือก เลือกชุดที่สะท้อนสไตล์ส่วนตัวของคุณในขณะที่เคารพในวันพิเศษของคู่รัก

บุหรี่ไฟฟ้า POD ไอเทมยอดนิยมในกลุ่มนักสูบ

บุหรี่ไฟฟ้า POD คือบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้พัฒนาให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถพกพาได้สะดวก ในราคาประหยัด เหมาะสำหรับผู้ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้ามือใหม่และมือโปร ในตัวบุหรี่ไฟฟ้า POD มีแบตเตอรี่ในตัวพร้อมใช้งาน สามารถเริ่มต้นใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้ทันที ด้วยชุดบุหรี่ไฟฟ้า POD System ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

บุหรี่ไฟฟ้า POD เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ลูกค้าเลือกใช้มากที่สุด เนื่องจากใช้งานง่าย เป็นคอยล์สำเร็จรูป พกพาสะดวก ใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง ทั้งพกไปทำงาน ไปปาร์ตี้ หรือไปเที่ยวก็หยิบมาใช้ได้ง่ายๆทุกสถานการณ์ มีให้เลือกหลากหลายรุ่น สินค้าคุณภาพสูง จากทุกแบรนด์ดังทั่วทุกมุมโลก

บุหรี่ไฟฟ้า POD ไอเทมยอดนิยมในกลุ่มนักสูบ ทั้งนักสูบมือเก่าที่เชี่ยวชาญแล้ว หรือจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ เนื่องจากพอตไฟฟ้าถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานได้ง่าย ไร้ปัญหาจุกจิกกวนใจ มีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาไปไหนก็สะดวกสบาย แถมดีไซน์ยังสวยงาม ดูมินิมอล ถูกใจทั้งผู้ชายและผู้หญิง พอตบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร มีหลักการทำงานแบบไหน และเหมาะกับใครบ้าง

บุหรี่ไฟฟ้า POD หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกกันว่า พอต เป็นบุหรี่ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่มีความทันสมัยยิ่งกว่า ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก มีราคาถูกกว่าและใช้งานง่ายกว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบหยดสูบ เพียงแค่เติมน้ำยาก็สามารถใช้งานได้เลย ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งพันลวดหรือเปลี่ยนสำลีอยู่บ่อยๆ ซึ่งพอตไฟฟ้ารุ่นเก่าๆ จะมีข้อจำกัดเรื่องกำลังไฟที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบหยดสูบ จ่ายไฟน้อยกว่าและต้องใช้น้ำยาเฉพาะ ทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าฟิลการสูบ การรีดกลิ่นหรือรสชาติจากพอตไฟฟ้าอาจไม่แน่น รู้สึกไม่เต็มอิ่มเท่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบหยดสูบ แต่ในพอตบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด 2023 ถูกพัฒนาออกมาเพื่อลดข้อจำกัดนี้ ด้วยการเพิ่มกำลังไฟให้สูงขึ้น พร้อมคอยล์โอห์มต่ำ (Sun Ohm) สามารถใช้น้ำยาได้หลายตัว ให้ฟิลสูบที่ดี รีดกลิ่นชัด รู้สึกอิ่ม สูบไม่กี่คำก็ทำให้อิ่มนิโคติน

บุหรี่ไฟฟ้า POD เหมาะกับใครบ้าง

พอตบุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนที่อยากเลิกบุหรี่ หรือคนที่สนใจอยากลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้งานง่าย ชอบฟิลสูบที่นุ่มคอ ไม่แสบแทงคอ ไม่ไอเวลาสูบ ฟิลแน่น สูบแล้วอิ่มนิโคตินได้ไว ชอบบุหรี่ไฟฟ้าแบบควันน้อย กลิ่นไม่ติดตัวและไม่กวนคนรอบข้าง สายนี้พอตบุหรี่ไฟฟ้าจะตอบโจทย์มากกว่า

การรักษาดวงตากับคลินิกตา เชียงรายเบื้องต้น

คลินิกตา เชียงรายมีจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ ให้บริการดูแล ตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไป จนไปถึงการรักษาดวงตาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยการให้ยา เลเซอร์ และการผ่าตัด ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพราะเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพตาที่ดี สามารถใช้ในการมองเห็นได้ดี นั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตก็จะดีไปด้วย

การตรวจตาทั่วไปของคลินิกตา เชียงรายโดยทั่วไปการตรวจตาจะต้องตรวจให้ละเอียดทั้งลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่การทำงานของแต่ละส่วน ควรตรวจตาทั้ง 2 ข้าง บางครั้งเราอาจพบความผิดปกติบางอย่างโดยที่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการ หรือผู้ป่วยไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติ การตรวจตาต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วย ควรสร้างสัมพันธ์และบรรยากาศในการตรวจให้ผู้ป่วยร่วมมือมากที่สุด เพื่อการตรวจจะได้ผลดีและไม่เสียเวลามาก ในเด็กเล็กบางครั้งจะต้องใช้ยานอนหลับจึงจะตรวจได้

การตรวจตาควรทำเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

1.การวัดระดับสายตา (Visual acuity) การวัดระดับสายตา VA เป็นสิ่งแรกที่ต้องตรวจและจำเป็นมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ที่มีอาชีพที่ต้องใช้สายตาเป็นพิเศษ การวัดระดับสายตา Visual acuity หรือที่เรียกว่า VA มีความจำเป็นเท่ากับการวัด Vital sign หรือสัญญาชีพในผู้ป่วย

2.การวัดความดันตา (Auto Tension) ความดันตาปกติมีค่าประมาณ <21 มม.ปรอท (mmHg) การวัดความดันตามีความสำคัญเท่ากับการวัดความดันโลหิต

3.การตรวจการมองเห็นสี (Color vision test) การตรวจการมองเห็นสีมีหลายวิธี วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือ Ishihara psendoiso chromatic color plate จะมีภาพเป็นตัวเลขสีต่างๆ ประมาณ 20 ภาพ ถ้าสามารถอ่านตัวเลขถูกต้องทุกภาพ แสดงว่าการมองเห็นสีเป็นปกติ ถ้าอ่านผิดแสดงว่ามีความผิดปกติในการมองเห็นสี จะมีตารางบอกไว้ว่าผิดปกติระดับใด การทดสอบการเห็นสีมีความสำคัญในแง่การคัดเลือกคนเข้าทำงาน เกี่ยวข้องกับการแยกแยะสี เช่น โรงงานอุตสาหกรรมบางอย่าง นักเคมี ทหาร ตำรวจ

4.การตรวจพิเศษทางจักษุ (Special Investigation) การตรวจทางคลินิกตา เชียงราย นอกจากจะตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานแล้ว บางครั้งอาจมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อช่วยในการวินิจฉัย การวางแผนรักษา และบอกการพยากรณ์โรคแก่ผู้ป่วย การตรวจพิเศษทางจักษุ ได้แก่

 • การวัดลานสายตา (Visual Field) เป็นการตรวจการทำงานของจอประสาทตา เส้นประสาทตา และ Visual pathway ส่วนที่อยู่ในสมอง การวัดลานสายตาอาจช่วยบอกตำแหน่งของพยาธิสภาพ และการใช้ในการติดตามผู้ป่วยบางโรค เช่น ต้อหิน
 • การถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) การถ่ายรุป Fundus เพื่อการติดตามโรค และผลการรักษา ที่ใช้บ่อยที่สุดคือการติดตามโรคต้อหินเพื่อดูความหนาของเส้นใยจอประสาทตา (N)เนื่องจากโรคนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นที่จอประสาทตา ใช้ติดตามผู้ป่วยโรคจอประสาทตา เช่น Diabetic retinopathy และโรคของ macula บางชนิด ในปัจจุบันเราสามารถถ่ายภาพ Fundus ด้วยกล้อง (Non-Mydriatric-Fundus Camara) ใช้แสงน้อยกว่า ผู้ป่วยรู้สึกสบายตากว่า และยังสามารถถ่ายภาพ 3 มิติได้ด้วย