Archive by Author | admin

Airbnb บริษัทใหญ่แค่ไหน

Airbnb เป็นบริษัทที่ให้บริการจองที่พักระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

มูลค่าตลาด: 86,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
พนักงาน: 6,600 คน
รายได้: 6.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
กำไรสุทธิ: 2.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่พัก: 6 ล้านแห่ง
ประเทศที่ดำเนินงาน: 220 ประเทศ
Airbnb อยู่อันดับ:

อันดับ 1 ของบริษัทให้บริการจองที่พักระยะสั้น
Airbnb มี:

ที่พักมากกว่า 6 ล้านแห่ง
ผู้ใช้งานมากกว่า 1 พันล้านคน
ให้บริการใน 220 ประเทศ
Airbnb เป็นบริษัทที่:

เติบโตอย่างต่อเนื่อง
มีนวัตกรรม
มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม Airbnb เผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น:

การแข่งขันจากบริษัทอื่น ๆ
การควบคุมดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแล
ปัญหาความปลอดภัย
หวังว่าจะเป็นประโยชน์

แหล่งข้อมูล

Airbnb Investor Relations: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]
Statista: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]
หมายเหตุ:

ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

JobsDB คืออะไร

JobsDB คืออะไร

JobsDB เป็นเว็บไซต์หางานอันดับ 1 ในประเทศไทย ให้บริการดังต่อไปนี้:

ค้นหางาน: ค้นหางานตามประเภทงาน ตำแหน่งงาน สถานที่ เงินเดือน
สร้างโปรไฟล์: สร้างโปรไฟล์ส่วนตัว อัปโหลดเรซูเม่
สมัครงาน: สมัครงานผ่านเว็บไซต์
ติดตามงาน: ติดตามสถานะการสมัครงาน
บทความ: บทความเกี่ยวกับการหางาน การพัฒนาทักษะ
จุดเด่นของ JobsDB

ฐานข้อมูลงาน: มีฐานข้อมูลงานมากที่สุดในประเทศไทย
ใช้งานง่าย: ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
ฟรี: สมัครสมาชิกและใช้งานฟรี
ข้อจำกัดของ JobsDB

การแข่งขันสูง: มีผู้สมัครงานจำนวนมาก
งานบางตำแหน่งอาจไม่ตรงกับความต้องการ:
โฆษณา:
เว็บไซต์ JobsDB

เว็บไซต์: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]
Facebook: [Facebook JobsDB Thailand]
Twitter: [Twitter JobsDB Thailand]
LinkedIn: [LinkedIn JobsDB Thailand]
หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ JobsDB อีกครั้ง
สรุป

JobsDB เป็นเว็บไซต์หางานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้หางานทุกระดับ

Generative AI ทำอะไรได้บ้าง

Generative AI ทำอะไรได้บ้าง

 

Generative AI หรือปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด คือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างข้อความ รูปภาพ เสียง หรือสื่ออื่นๆ โดยใช้แบบจำลองเชิงกำเนิด โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์เรียนรู้รูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลการฝึกอินพุต จากนั้นสร้างข้อมูลใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

Generative AI สามารถทำอะไรได้บ้าง ขึ้นอยู่กับประเภทของโมเดล AI ที่ใช้ ตัวอย่างการใช้งาน Generative AI ในปัจจุบัน ได้แก่

การสร้างข้อความ Generative AI สามารถใช้สร้างข้อความประเภทต่างๆ เช่น บทกวี โค้ด บทความ บทสนทนา เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย การแปลภาษา การเขียนโค้ด การเขียนนิยาย หรือการสร้างบทสนทนากับลูกค้า
การสร้างรูปภาพ Generative AI สามารถใช้สร้างรูปภาพประเภทต่างๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพกราฟิก เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การสร้างภาพประกอบสำหรับเว็บไซต์หรือโฆษณา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือการสร้างภาพจำลองทางการแพทย์
การสร้างเสียง Generative AI สามารถใช้สร้างเสียงประเภทต่างๆ เช่น ดนตรี เสียงประกอบ เสียงพูด เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การสร้างเพลงประกอบภาพยนตร์หรือโฆษณา การสร้างสรรค์เสียงประกอบสำหรับวิดีโอเกม หรือการสร้างเสียงพูดของตัวละครในภาพยนตร์หรือวิดีโอเกม
การสร้างสื่ออื่นๆ Generative AI สามารถใช้สร้างสื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การสร้างวิดีโอสำหรับการตลาดหรือการศึกษา การสร้างสรรค์ภาพยนตร์หรือแอนิเมชัน หรือการสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
นอกจากนี้ Generative AI ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น

การสร้างสรรค์ Generative AI สามารถช่วยให้มนุษย์สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
การแก้ปัญหา Generative AI สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ การค้นหารูปแบบที่ซับซ้อนในข้อมูล หรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
การปรับปรุงคุณภาพชีวิต Generative AI สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การบริการสุขภาพ การขนส่ง การคมนาคม หรือการศึกษา
Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงและกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว คาดว่าในอนาคต Generative AI จะมีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้านของชีวิต

เป้าหมายทางการตลาด คืออะไร

เป้าหมายทางการตลาด คืออะไร

เป้าหมายทางการตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • เป้าหมายเชิงปริมาณ เป็นเป้าหมายที่วัดผลได้โดยใช้ตัวเลข เช่น ยอดขาย จำนวนลูกค้าใหม่ อัตราส่วนการรับรู้ของแบรนด์ เป็นต้น
 • เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป็นเป้าหมายที่วัดผลได้โดยใช้คำอธิบาย เช่น การปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น

ตัวอย่างเป้าหมายทางการตลาดเชิงปริมาณ ได้แก่

 • เพิ่มยอดขาย 10% ภายในปี 2567
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ 500 ราย ภายในปี 2567
 • เพิ่มอัตราส่วนการรับรู้ของแบรนด์เป็น 50% ภายในปี 2567

ตัวอย่างเป้าหมายทางการตลาดเชิงคุณภาพ ได้แก่

 • ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าให้เป็น 90% ภายในปี 2567

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนการตลาด โดยธุรกิจควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของธุรกิจ สถานการณ์ทางการตลาด ทรัพยากรที่มี เป็นต้น

ประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด

 • ช่วยกำหนดทิศทางของแผนการตลาด
 • ช่วยวัดผลความสำเร็จของแผนการตลาด
 • ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนการตลาด

ธุรกิจควรกำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และสามารถบรรลุได้ เพื่อให้แผนการตลาดประสบความสำเร็จ

การกำหนดตลาดเป้าหมาย

การกำหนดตลาดเป้าหมาย

การกำหนดตลาดเป้าหมายเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการการตลาด เนื่องจากมันช่วยให้ธุรกิจสามารถโฟกัสและปรับแผนการตลาดของตนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากที่สุด ดังนั้น, การกำหนดตลาดเป้าหมายทำให้ธุรกิจสามารถทำให้การตลาดของตนมีผลสำเร็จมากขึ้น. นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดตลาดเป้าหมาย:

 1. วิเคราะห์ตลาดทั่วไป (Market Analysis): ทำการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดทั่วไปเพื่อเข้าใจแนวโน้ม, ขนาดของตลาด, และความต้องการของลูกค้า. การวิเคราะห์นี้ช่วยให้คุณได้ภาพรวมของตลาดทั่วไปและต้นทุนการดำเนินการ.
 2. ระบุกลุ่มเป้าหมาย (Identify Target Audience): ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโฟกัส เข้าใจความต้องการ, ความสนใจ, และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย. นี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เข้มแข็งและเป็นไปตามที่ตลาดต้องการ.
 3. วิเคราะห์การแข่งขัน (Competitive Analysis): ทำการวิเคราะห์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นคู่แข่งขัน เพื่อเข้าใจความแข็งแกร่ง, จุดเด่น, และจุดอ่อนของคู่แข่ง.
 4. กำหนดวัตถุประสงค์ (Set Objectives): กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและทำได้มีการวัดผล. วัตถุประสงค์ที่เหมาะสมทำให้คุณสามารถปรับแผนการตลาดของคุณตามผลการวัดได้.
 5. เลือกกลยุทธ์การตลาด (Choose Marketing Strategies): เลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ. นี้อาจรวมถึงการใช้สื่อสารออนไลน์, การโฆษณา, การตลาดผ่านสังคมออนไลน์, หรือกลยุทธ์การตลาดทางออฟไลน์.
 6. วางแผนการกระทำ (Action Plan): กำหนดแผนการกระทำที่เป็นไปได้และเป็นระยะเวลา เพื่อให้วัตถุประสงค์ของคุณถูกทำให้สำเร็จ.
 7. วัดและประเมินผล (Measure and Evaluate): วัดและประเมินผลการตลาดของคุณตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด. นี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแผนการตลาดของคุณต่อไปตามผลการวัดได้.

การกำหนดตลาดเป้าหมายเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถเข้าใจลึกลงไปในตลาดและทำให้กลยุทธ์การตลาดของคุณเป็นไปตามที่ตลาดต้องการ

เทคนิคกำหนดเป้าหมายทางการตลาด (Marketing Objectives)

เทคนิคกำหนดเป้าหมายทางการตลาด (Marketing Objectives) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวางแผนทางการตลาด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรกำหนดแนวทางและเป้าหมายที่ต้องการให้ทางการตลาดปฏิบัติตาม ดังนั้น ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยปกติแบ่งเป้าหมายทางการตลาดออกเป็นหลายประเภท รวมถึงการกำหนดลักษณะและตัวชี้วัดของเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนทางการตลาดขององค์กร ดังนี้:

 1. เป้าหมายทางการเงิน: เป้าหมายเกี่ยวกับผลกำไร, รายได้, กำไรสุทธิ, อัตรากำไรที่ต้องการให้มีค่าเป้าหมาย โดยมักจะเน้นให้มีการเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิจากกิจกรรมทางการตลาด.
 2. เป้าหมายทางการลูกค้า: ประเภทนี้เน้นไปที่ลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงเป้าหมายที่เกี่ยวกับจำนวนลูกค้า, อัตราการสร้างลูกค้าใหม่, การรักษาลูกค้าที่มีอยู่, หรือการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า.
 3. เป้าหมายทางการตลาด: นี่คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสาร ซึ่งอาจเน้นไปที่การโฆษณา, การโฆษณาออนไลน์, การสื่อสารแบบสื่อเขียน, หรือการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ.
 4. เป้าหมายทางผลิตภัณฑ์หรือบริการ: การกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่, การปรับปรุงคุณภาพ, การลดราคา, หรือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่.
 5. เป้าหมายทางความรู้และบทบาทของตลาด: นี่คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจลักษณะของตลาดและบทบาทขององค์กรในตลาด โดยอาจเน้นไปที่การวิเคราะห์ตลาด, การศึกษาความต้องการของลูกค้า, หรือการระบุคู่แข่งในตลาด.
 6. เป้าหมายทางเวลา: ประเภทนี้เน้นการกำหนดเวลาที่ต้องการให้เป้าหมายถูกบรรลุถึง เช่น “เพิ่มขายสินค้าใหม่ขึ้น 20% ภายใน 12 เดือน”.
 7. เป้าหมายทางเชิงยิ่งใหญ่: เป้าหมายเชิงยิ่งใหญ่หมายถึงเป้าหมายที่มีความหมายยามที่ยิ่งใหญ่ เช่น “กลายเป็นผู้นำในตลาดภายใน 5 ปี” หรือ “มีส่วนแบ่งตลาด 40%”.

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นกระบวนการที่ต้องเป็นไปตามหลักการอย่างรอบคอบ และเป็นที่เข้าใจในองค์กรทั้งหมด เพื่อให้ทางการตลาดมีการปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาวและกลางระยะ นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงเป้าหมายเป็นระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจและตลาดเช่นกัน.

แนะนำการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรกำหนดแนวทางและจุดมุ่งหมายในกิจกรรมทางการตลาดของตนเอง เป้าหมายทางการตลาดมักจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายรายได้และกำไรของธุรกิจ และมุ่งหน้าที่พัฒนาแผนการตลาดและกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทกำหนดเส้นทางการเติบโตของตนเอง นี่คือขั้นตอนสำคัญในการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด:

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์: การเริ่มต้นโดยการทำการวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาดที่บริษัทกำลังเป็นส่วนหนึ่ง นี่คือขั้นตอนที่ต้องการการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ตลาดโดยรอบ และคู่แข่ง เพื่อเข้าใจเฉพาะกิจและโอกาสของตลาด การวิเคราะห์ SWOT (ความแข็งแกร่ง, ความอ่อนแอ, โอกาส, และอุปสรรค) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูลนี้
 2. กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว: บริษัทควรกำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่มีความเป็นระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายระยะสั้นอาจเกี่ยวกับการเพิ่มยอดขายในปีนี้ ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวอาจเกี่ยวกับการครอบครองตลาดในระยะ 5 ปี การกำหนดเป้าหมายนี้ควรจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 3. กำหนดเป้าหมายระบบเศรษฐกิจ: เป้าหมายทางการตลาดควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจขององค์กร ซึ่งสามารถเรียกว่า “ส่วนใหญ่” ซึ่งแสดงถึงรายได้และกำไรที่ต้องการบริษัทให้ได้ในวันสุดท้ายของระยะเวลา
 4. กำหนดเป้าหมายทางการตลาดเฉพาะ: การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดควรเป็นเฉพาะที่มีความชัดเจน โดยระบุผลผลิตที่ต้องการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และตลาดที่ต้องการเข้าถึง
 5. วัดและติดตามความสำเร็จ: ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาด ตัวชี้วัดนี้อาจเป็นยอดขาย, ความพึงพอใจของลูกค้า, หรือความรู้สึกแบรนด์ของลูกค้า และต้องติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างแผนการตลาดที่เป็นประสบความสำเร็จ โดยช่วยให้บริษัทมีทิศทางและยึดมั่นในการปฏิบัติงานในอนาคต มันเป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับสภาพการตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

บุหรี่ไฟฟ้าแบบใหม่ที่ตอบโจทย์คนยุคปัจจุบันต้อง บุหรี่ไฟฟ้า POD

หลายคนอาจกำลังสงสัยว่า พอตไฟฟ้า คืออะไร ปัจจุบัน ทำไม บุหรี่ไฟฟ้า POD ถึงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีสาเหตุเนื่องจาก บุหรี่ไฟฟ้า POD ราคาถูก ดีไซน์สวยงาม ใช้งานง่าย พกพาสะดวก นอกจากนี้ข้อดีอื่นๆ ของพอตคืออะไร

บุหรี่ไฟฟ้า POD เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง ที่ใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำ กลไกการทำงานคือ เมื่อเปิดเครื่องจะมีการทำงานของแบตเตอรี่ และเกิดความร้อนที่ทำให้น้ำยาที่บรรจุอยู่ภายในระเหยขึ้นมาเป็นไอ เมื่อสูบเข้าไปในปอด ร่างกายจะได้รับนิโคตินก่อนที่จะถูกพ่นออกมา โดยจะไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้อย่างบุหรี่มวน

พอตกับบุหรี่ต่างกันยังไง บุหรี่ไฟฟ้า POD เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับคนที่สนใจอยากเลิกบุหรี่มวน ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ ด้วยอันตรายที่น้อยกว่า เพราะบุหรี่ไฟฟ้า POD ใช้กลไกไฟฟ้าในการทำงาน ซึ่งปราศจากการเผาไหม้ ทำให้ไม่มีสารพิษต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้แบบบุหรี่มวน อีกทั้งยังมีความโดดเด่นในเรื่องดีไซน์และขนาดที่สะดวกต่อการพกพา ใช้งานง่าย มีกลิ่นและรสชาติให้เลือกหลากหลาย มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นติดรถ หรือกลิ่นติดเสื้อผ้าให้เป็นปัญหากวนใจ ดังนั้น บุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่แบบใหม่ที่ตอบโจทย์กับคนยุคปัจจุบัน

วิธีการเลือกซื้อพอตไฟฟ้าให้ถูกปากและถูกใจ

สำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า เรามาดูกันว่าการเลือกซื้อพอตไฟฟ้าให้ถูกปากและถูกใจ ควรเลือกซื้อจากอะไรบ้าง

– การใช้งาน
เลือกใช้งานตามประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นพอตไฟฟ้าระบบปิด พอตไฟฟ้าระบบเปิด หรือพอตไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ซึ่งในแต่ละแบบจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป แล้วแต่ว่าเราจะต้องการแบบไหน เช่น อยากทดลองสำหรับมือใหม่ก็เลือกพอตไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ที่ใช้งานง่ายและราคาถูก เป็นต้น

– ดีไซน์ ขนาด และน้ำหนักของตัวพอต
เนื่องจากเราต้องพกบุหรี่ไฟฟ้าไปไหนมาไหน เพื่อความสะดวกในการสูบ ดังนั้นเรื่องของดีไซน์ ขนาด และน้ำหนักของตัวพอตจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ อาจต้องดูความจุของแบตเตอรี่ประกอบด้วย เพราะหากเครื่องเล็กก็จะมีความจุแบตเตอรี่น้อย อาจไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสูบจัดๆ จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

– ประเภทของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีอยู่ 2 ประเภท คือแบบ น้ำยาฟรีเบส Freebase และน้ำยาซอลนิค Salt Nic ซึ่งทั้งสองแบบจะมีข้อดีข้อเสีย และระดับนิโคตินที่ต่างกัน โดยน้ำยาฟรีเบสจะมีปริมาณนิโคตินน้อย แต่ได้ควันเยอะ หาซื้อง่ายและราคาถูก ส่วนน้ำยาซอลนิคจะมีนิโคตินสูง แต่ยังให้ความนุ่มนวล ไม่แสบคอ สามารถเลือกได้ตามความชอบของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ จะมีพอตไฟฟ้าบางรุ่นที่สามารถใช้ได้กับน้ำยาทั้งสองประเภทด้วย

เครื่องกรองน้ำ RO ต่างกับระบบแบบอื่นๆ อย่างไร

ทุกวันนี้เครื่องกรองน้ำ กลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ภายในบ้านที่แทบทุกบ้านจะต้องมี คงเป็นเพราะการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในด้านการทำงานที่บ้านมากขึ้น หรือเป็นเพราะตระหนักถึงการลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีมากมายเช่นกัน จึงทำให้เครื่องกรองน้ำกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์ในส่วนนั้น แต่หลายๆท่านคงจะมีคำถามว่า แล้วถ้ากำลังมองหาเครื่องกรองน้ำเครื่องใหม่ ควรเลือกแบบไหนดี ไม่ว่าจะเป็น เครื่องกรองน้ำ RO, RF หรือแม้กระทั่งเครื่องกรอง UV

เครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) เครื่องกรองน้ำประเภทนี้เป็นหนึ่งในประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถกรอกแร่ธาตุและสารปนเปื้อนต่างๆ ออกได้มากที่สุด โดยจะเป็นการใช้แรงดันน้ำปล่อยให้น้ำไหลผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ที่มีความสามารถในการกรองได้ละเอียดสูงสุดถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องกรองน้ำ RO ประเภทนี้จะมีชั้นกรองอยู่ประมาณ 5-6 ขั้นตอน ซึ่งทำให้ได้น้ำที่สะอาดมากสำหรับการใช้ดื่ม หรือใช้ทำความสะอาดต่างๆ  แต่เครื่องกรองน้ำประเภทนี้ก็มีข้อเสีย ด้วยความที่มีชั้นกรองที่ละเอียดมากจึงทำให้ตัวเครื่องกรองอาจจะกรองแร่ธาตุที่มีประโยชน์บางชนิดออกไปด้วย ประกอบกัน เครื่องกรองน้ำ RO จะมีขั้นตอนการรักษาที่ซับซ้อนกว่าเครื่องประเภทอื่นๆ สำหรับท่านที่มีแหล่งน้ำเป็นน้ำบาดาล เครื่องกรองน้ำประเภทนี้เหมาะกับคุณเช่นกันจากคุณสมบัติที่สามารถกรองน้ำได้สะอาดที่สุด หากคุณกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำที่ สามารถกรองน้ำบาดาล และต้องการความสะอาดของน้ำสำหรับใช้ดื่มเป็นหลัก เครื่องกรองน้ำ RO เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ

เครื่องกรองน้ำระบบ UV (Ultra Violet) เครื่องกรองน้ำประเภทนี้จะใช้แสงยูวีที่มีในตัวเครื่องสำหรับการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ หลักการทำงานคือ น้ำจะผ่านเข้าตัวเครื่องที่มีหลอด UV พร้อมฉายแสงอัลตร้าไวโอเล็ตลงในน้ำสำหรับฆ่าเชื้อโรคต่างๆ โดยปกติเครื่องกรองน้ำประเภทนี้จะยังคงเหลือแร่ธาตุที่จำเป็นไว้ ทำให้เครื่องกรองน้ำประเภทนี้ นิยมใช้กับน้ำประปามากที่สุด จุดเด่นหลักๆของเครื่องกรองน้ำคือ การเปลี่ยนไส้กรองและการบำรุงรักษาจะง่ายกว่าเครื่องรุ่นอื่น หากคุณกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้กรองน้ำประปาเพื่อเป็นน้ำดื่ม และน้ำใช้เป็นหลัก เครื่องกรองน้ำระบบ UV ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสม ทั้งด้วยราคาของตัวเครื่อง และราคาสำหรับไส้กรอก, หลอด UV

เครื่องกรองน้ำระบบ UF (Ultra Filtration) สำหรับเครื่องกรองประเภทนี้ เป็นเครื่องกรองน้ำที่เรานิยมใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับการกรองน้ำประปาเป็นหลัก ด้วยตัวเครื่องรุ่นนี้มีระบบกรองอยู่ 3-5 ขั้นตอน หลักการทำงานของเครื่องนี้คือน้ำจะไหลผ่านไส้กรองที่บรรจุไปด้วยเส้นใยสังเคราะห์ขนาดเล็ก โดยความละเอียดในการกรองจะอยู่ที่ประมาณ 0.01 ไมครอน ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สามารถดักจับสิ่งแปลกปลอม ตะกอน รวมถึงสิ่งสกปรกที่มาจากน้ำประปาได้ ข้อดีของเครื่องกรองรุ่นนี้คือ มีราคาที่ค่อนถูกกว่าประเภทอื่นๆ และยังเปลี่ยนไส้กรองตัวด้วยเองค่อนข้างง่าย หากคุณกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้กรองน้ำประปาเป็นหลัก และต้องการการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยาก เครื่องประเภทนี้ถือเป็นประเภทที่แนะนำและเหมาะกับคุณ

เครื่องกรองน้ำด่าง (Magnetic Alkaline) สำหรับเครื่องกรองประเภทนี้เป็นหนึ่งในเครื่องกรองที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพมากๆ เนื่องจากตัวเครื่องกรองสามารถกรองน้ำด่างที่มีค่า pH ระหว่าง 8.0-9.5 ซึ่งน้ำด่างที่ได้มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูและชะล้างของเสีย รวมถึงปรับสมดุลให้ร่างกาย จากกรดที่เกิดขึ้นจากอาหารที่เราบริโภคต่อวัน ซึ่งจากคุณสมบัติของน้ำด่างนี้แล้ว มีส่วนช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ เช่นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่ายกายอีกด้วย เครื่องกรองน้ำประเภทนี้เหมาะกับท่านที่กำลังมองหาน้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ อาจจะมีราคาที่สูงกว่าเครื่องกรองน้ำประเภทอื่น แต่หากเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้ด้านสุขภาพ ถือว่าคุ้มกับการลงทุนใช้งาน

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก เรื้อรัง แต่หายได้

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง พบได้ในเด็กเล็กมากกว่าผู้ใหญ่ วันนี้ มีเกร็ดความรู้ พร้อมคำแนะนำเมื่อลูกน้อยเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ เพราะหากไม่รีบรักษาอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจเรื้อรังและไม่หายขาด แต่หากดูแลอาการอย่างใกล้ชิดลูกน้อยก็จะดีขึ้นค่ะ พร้อมแล้วเราไปดูวิธีรักษาและป้องกันให้ลูกน้อยห่างไกลโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากนิตยสาร รักลูก กันเลยค่ะ

หากสังเกตเห็นว่าลูกมีผื่นที่ผิวหนัง มีอาการคันเป็น ๆ หาย ๆ หรือผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณที่เป็นผื่น ควรรีบพาไปพบแพทย์ เพราะลูกอาจเสี่ยงเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเรื้อรัง รวมทั้งติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสบริเวณผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้

สาเหตุผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง หรือ atopic dermatitis เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม มักพบในเด็กเล็กมากกว่าผู้ใหญ่ร้อยละ 50 โดยมักมีอาการในขวบปีแรกร้อยละ 85 และอีกร้อยละ 20 มีอาการเรื้อรังต่อจนถึงเป็นผู้ใหญ่

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง โดยลักษณะของผื่นและการกระจายของผื่นจำเพาะตามวัย เช่น ในเด็กเล็กแรกเกิด – 2 ปี จะพบบริเวณใบหน้า ซอกคอ ด้านนอกของแขนและขา ส่วนเด็กโตพบผื่นบริเวณแขนขา เนื่องจากเป็นโรคที่เรื้อรัง และอาการแสดงคล้ายกับผื่นในโรคผิวหนังอีกหลาย ๆ โรค

ตรวจวินิจฉัยตามความรุนแรงของโรค
การวินิจฉัยโรคคุณหมอจะเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาอายุ ประวัติการเริ่มมีผื่น ระยะเวลาที่เป็นผื่น การเกิดผื่นซ้ำ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. การทดสอบทางภูมิแพ้ จะเลือกตรวจในรายที่สงสัยว่ามีประวัติผื่นกำเริบหรือแย่ลง เมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ไรฝุ่น ขนจากสัตว์เลี้ยง ต้นไม้ก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ไรฝุ่น ขนจากสัตว์เลี้ยง ต้นไม้ ต้นหญ้า ละอองเกสรดอกไม้ โดยทดสอบทางผิวหนัง (skin prick test) และตรวจด้วยการเจาะเลือด

2. การทดสอบการแพ้อาหาร ส่วนใหญ่โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่มีประวัติสัมพันธ์กับการแพ้อาหารมักพบในทารก หรือช่วงขวบปีแรก โดยเฉพาะการแพ้โปรตีนนมวัว อาการอาจเกิดได้หลังกินหรือสัมผัสนมวัวทันที หรือไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งอาจมีอาการร่วม เช่น อาเจียน ถ่ายเหลว มีน้ำมูกเป็น ๆ หาย ๆ หายใจดัง มีผื่นลมพิษ ซึ่งการวินิจฉัยที่ดีที่สุดคือการทดสอบการแพ้อาหารโดยการกิน (Gold standard) สังเกตอาการผิดปกติหลังกินอาหารชนิดนั้น ๆ อาจทำร่วมกับการส่งเลือดตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

การรักษาและป้องกัน
หากได้รับการวินิจฉัยโรคแล้ว คุณหมอจะรักษา โดยมีเป้าหมายให้ลูกน้อยมีผื่นลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
1. ให้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีการวิจัยระบุว่า การให้นมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกของชีวิตลูก ช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้ โดยเฉพาะในรายที่สงสัยว่าแพ้โปรตีนนมวัว เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างสารภูมิคุ้มกันหลาย ๆ ชนิดให้ทารก

2. รักษาด้วยการดูแลความสะอาด
ควรอาบน้ำให้ลูกด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกครั้ง ปัจจุบันมีโรคติดเชื้อชนิดใหม่ ๆ และพบอัตราของเชื้อดื้อยาสูงขึ้น โรครุนแรงขึ้น รวมทั้งการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียบางตัวยังไม่มียารักษา เด็กเล็กระบบภูมิคุ้มกันยังไม่ดีพอ การล้างมือบ่อย ๆ และอาบน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจึงจำเป็น แต่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือครีมอาบน้ำที่อ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่าย ที่สำคัญไม่ควรอาบนานเกิน 10 นาที และเลี่ยงการอาบน้ำร้อนให้ลูกน้อย

ใช้สารเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวหนัง เช่น ครีม โลชั่น น้ำมัน และขี้ผึ้ง ที่ไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมี ควรใช้หลังอาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และบ่อยเท่าที่ต้องการ รวมถึงการสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ง่าย เช่น ผ้าฝ้าย การเลี่ยงจากการสัมผัสสารระคายเคืองจะช่วยทำให้อาการลูกดีขึ้นได้เร็ว

3. รักษาด้วยการใช้ยา
ใช้ยาสเตียรอยด์ จัดเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา และราคาถูก แต่การทายาสเตียรอยด์นาน ๆ อาจมีผลข้างเคียงจากยาได้ เช่น ผิวหนังบางลง แตกลาย หลอดเลือดขยาย ขนขึ้นบริเวณที่ทายา กดการทำงานของต่อมหมวกไต หากทาบริเวณเปลือกตาเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้เป็นต้อกระจกหรือเป็นต้อหินได้ ที่สำคัญยังส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการการเจริญเติบโตช้าลงด้วย

ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน จะรักษาโดยใช้ยาทาภายนอก ไม่แนะนำให้กินยาปฏิชีวนะต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

ยาแก้แพ้กลุ่มแอนติฮีสตามีน เนื่องจากอาการคัน อาจรบกวนเวลานอน ทำให้ลูกนอนหลับไม่สนิทในช่วงกลางคืน และหากเป็นลูกวัยเรียนก็ส่งผลให้ลูกเรียนหนังสือได้ไม่เต็มที่ ซึ่งการกินยากลุ่มแอนติฮีสตามีนจะช่วยบรรเทาอาการคันที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้อาจมีการรักษาด้วยการฉายแสง และให้ยากดภูมิคุ้มกันร่วมด้วย

Wet wrap ใช้รักษาในรายที่มีผื่นรุนแรงและดื้อต่อการรักษา หรือในรายที่มีการกำเริบของโรคอย่างเฉียบพลัน เน้นเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ทำโดยทาสารให้ความชุ่มชื้นและสเตียรอยด์หลังอาบน้ำ และพันด้วยผ้านุ่มที่ชุ่มด้วยน้ำเกลือในชั้นแรก และทับด้วยผ้าแห้ง จากนั้นเปลี่ยนผ้าชั้นแรกที่ชุบด้วยน้ำเกลือทุก 2-3 ชั่วโมง ในช่วงกลางวัน ซึ่งหากพบว่ามีอาการข้างเคียงต้องรีบพาไปพบแพทย์

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมีลักษณะการดำเนินโรคแบบเรื้อรัง แต่มีความรุนแรงแตกต่างกันในเด็กแต่ละคน หากดูแลผิวหนังและเลี่ยงการสัมผัสสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดผื่น ร่วมกับติดตามการรักษากับแพทย์อย่างใกล้ชิด จะช่วยให้อาการดีขึ้นเรื่อย ๆ และมีโอกาสที่โรคจะหายขาด