Archives

Generative AI ทำอะไรได้บ้าง

Generative AI ทำอะไรได้บ้าง

 

Generative AI หรือปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด คือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างข้อความ รูปภาพ เสียง หรือสื่ออื่นๆ โดยใช้แบบจำลองเชิงกำเนิด โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์เรียนรู้รูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลการฝึกอินพุต จากนั้นสร้างข้อมูลใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

Generative AI สามารถทำอะไรได้บ้าง ขึ้นอยู่กับประเภทของโมเดล AI ที่ใช้ ตัวอย่างการใช้งาน Generative AI ในปัจจุบัน ได้แก่

การสร้างข้อความ Generative AI สามารถใช้สร้างข้อความประเภทต่างๆ เช่น บทกวี โค้ด บทความ บทสนทนา เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย การแปลภาษา การเขียนโค้ด การเขียนนิยาย หรือการสร้างบทสนทนากับลูกค้า
การสร้างรูปภาพ Generative AI สามารถใช้สร้างรูปภาพประเภทต่างๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพกราฟิก เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การสร้างภาพประกอบสำหรับเว็บไซต์หรือโฆษณา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือการสร้างภาพจำลองทางการแพทย์
การสร้างเสียง Generative AI สามารถใช้สร้างเสียงประเภทต่างๆ เช่น ดนตรี เสียงประกอบ เสียงพูด เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การสร้างเพลงประกอบภาพยนตร์หรือโฆษณา การสร้างสรรค์เสียงประกอบสำหรับวิดีโอเกม หรือการสร้างเสียงพูดของตัวละครในภาพยนตร์หรือวิดีโอเกม
การสร้างสื่ออื่นๆ Generative AI สามารถใช้สร้างสื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การสร้างวิดีโอสำหรับการตลาดหรือการศึกษา การสร้างสรรค์ภาพยนตร์หรือแอนิเมชัน หรือการสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
นอกจากนี้ Generative AI ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น

การสร้างสรรค์ Generative AI สามารถช่วยให้มนุษย์สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
การแก้ปัญหา Generative AI สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ การค้นหารูปแบบที่ซับซ้อนในข้อมูล หรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
การปรับปรุงคุณภาพชีวิต Generative AI สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การบริการสุขภาพ การขนส่ง การคมนาคม หรือการศึกษา
Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงและกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว คาดว่าในอนาคต Generative AI จะมีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้านของชีวิต