Archives

อบรม เทคนิคการนำเสนอเป็นหัวใจในการขาย

ความสำเร็จของผู้ที่อยู่ในโลกอาชีพที่มีการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จให้กับตนเองของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระดับบังคับบัญชาในองค์กรถูกกำหนดไว้มี

1. PROFESSIONAL
2. PRESENTATION
3. PERSONALITY
4. POLITICS

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้นรูปแบบการบริหารหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้กับความสำเร็จของบุคคลต่างๆ ในองค์กรคือ อบรม เทคนิคการนำเสนอ (PRESENTATION) เป็นหัวใจในการขายความคิดแก่ผู้ฟังลดความแตกต่างระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง สามารถขจัดข้อโต้แย้งจากผู้ฟังและเป็นการช่วยการตัดสินใจของผู้ฟังในเวลาที่จำกัดส่วนสำคัญดังกล่าวต้องอาศัยทักษะในการเตรียมตัวของผู้นำเสนอทั้งด้านการจัดเตรียมข้อมูล (DATA PREPARATION) การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (OBJECTIVE SETTING) การจัดระบบข้อความเพื่อการนำเสนอ หรือ จัดทำโครงเรื่อง (MATERIAL SETTING ) มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง(AUDIENCE ANALYSIS) และการจัดเตรียมเอกสารและสื่อ (HAND OUT & VISUAL AIDS PREPARATION) เพื่อช่วยในการนำเสนอ รวมถึงการใช้ทักษะในการสื่อความหมายให้เหมาะสมกับผู้ฟังประกอบด้วยน้ำเสียง สายตา การใช้คำพูด บุคลิกภาพทักษะในการนำเสนอที่มีความชำนาญต้องอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตามกอปรกับการปรับปรุงบุคลิกภาพในการนำเสนอ เพื่อสร้างความมั่นใจในการแสดงออกแนวทางดังกล่าวย่อมเป็นเป้าหมายสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องนำเสนอแผนงาน นำเสนอรายงาน การเข้าร่วมประชุมซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้ฟังทั้งภายในและภายนอกองค์กรของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆรวมทั้งผู้ที่จะเป็นผู้สอนงานหรือเป็นวิทยากร ซึ่งจะสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้ถ่ายทอดและจะส่งผลในการสร้างความสำเร็จให้กับบุคคลนั้นๆ รวมถึงองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต